وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات بلاگ

نگاهی به نکات کلیدی در روش تمرین با آدمک چوبی
5209 1/3/2024 10:58:53 AM

نگاهی به نکات کلیدی در روش تمرین با آدمک چوبی

 آدمک چوبی یک وسیله تمرینی کارآمد در سبک های رزمی چینی خصوصا سبک های جنوبی است که به مهارت استفاده از تمرینات دست مشهور هستند.

در اجرای حرکات بر روی تنه چوبی بایستی نکاتی مد نظر قرار گیرد که جزو موارد تخصصی استایل های جنوبی است.

* ویژگی های سطح نرم: تعادل و اتصال به زمین؛ اجرا کننده فرم لازم است از استقرار خوبی برخوردار باشد. مانند درختی که در زمین ریشه دوانده و مستحکم و متعادل است.

* استفاده از ضربات شلاق گونه. اجرای ضربات در سبک های جنوبی براساس نیروی عضلانی نیست.

* تنفس: شناخت ریتم صحیح تنفسی وعدم انقباض عضلانی در اجرای فرم.

* ذهنیت: تصویر سازی ذهنی؛ تصور فرد از حرکتی که انجام می دهد به اندازه خود حرکت و حتی بیشتر مهم است.

* برقراری اتصال دست ها با تنه که جزو ماهیت استایل هایی است که به مبارزه در فاصله نزدیک مشهور هستند. مانند سبک وینگ چون.

محاسن تمرین با آدمک چوبی

* همانند شابلن به وضعیت صحیح قرار گیری دست ها و همچنین زاویه اصولی بدن کمک می کند.

* نقش حریف فرضی در تمرین و کمک به تصویر سازی ذهنی از حریف.

* بعنوان یک حریف قدرتمند اصول مبارزه با حریف قوی را آموزش می دهد.

* افزایش سرعت عمل دست ها

* کمک به تاثیر بهتر ضربات دست در مبارزه و درگیری

* بعنوان یک وسیله مطمئن جهت اجرای ضربات سنگین دست که در تمرین محدودیتی برای اجرای آن بر روی حریف واقعی داریم.

سی فو شایان فر/ 20 اردیبهشت 1401 / وو وی کونگ فو

وو وی