وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات مربی

سی فو احسان شایان فر مربی و موسس سبک وو وی کونگ فو. از کودکی به ورزش های رزمی علاقه مند بودم و در حال حاضر این افتخار شامل حال من شده تا بتوانم در این حوزه به عنوان مربی خدمتگذار جامعه رزمی باشم
سی فو احسان شایان فر مربی و موسس سبک وو وی کونگ فو. از کودکی به ورزش های رزمی علاقه مند بودم و در حال حاضر این افتخار شامل حال من شده تا بتوانم در این حوزه به عنوان مربی خدمتگذار جامعه رزمی باشم

مدارک اخذ شده توسط مربیوو وی
سی فو احسان شایان فر

مربی آقایان