وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات مربی

سعید زمانی هستم متولد 1361. تاریخ شروع زندگی رزمی بنده با کاراته بود و در سن یازده سالگی حدود سه سال به فراگیری توآ مشغول بودم و همچنین نزدیک به 8 سال در رشته بوکس و کیک بوکس به مربیگری اشتغال داشتم و دارای درجه مربیگری ووشو (ساندا) نیز هستم. در کنار رشته های رزمی در سایر رشته ها نیز مانند: شنا، سنگ نوردی و غریق نجات مدارکی رو کسب نمودم و هم اکنون در هنر وو وی کونگ فو در کنار سی فو شایان فر فعالیت دارم.
سعید زمانی هستم متولد 1361. تاریخ شروع زندگی رزمی بنده با کاراته بود و در سن یازده سالگی حدود سه سال به فراگیری توآ مشغول بودم و همچنین نزدیک به 8 سال در رشته بوکس و کیک بوکس به مربیگری اشتغال داشتم و دارای درجه مربیگری ووشو (ساندا) نیز هستم. در کنار رشته های رزمی در سایر رشته ها نیز مانند: شنا، سنگ نوردی و غریق نجات مدارکی رو کسب نمودم و هم اکنون در هنر وو وی کونگ فو در کنار سی فو شایان فر فعالیت دارم.

مدارک اخذ شده توسط مربی


وو وی
سی فو سعید زمانی

کمک مربی آقایان