وو وی تائو

وینگ چون

ووشو

جزئیات مربی

اینجانب سهیلا مظاهری مربی و مسئول بانوان بسیار خوشحالم در خدمت هموطنان و همشهریان عزیز هستم تا در این مسیر بتوانم به انها خدمت کنم
اینجانب سهیلا مظاهری مربی و مسئول بانوان بسیار خوشحالم در خدمت هموطنان و همشهریان عزیز هستم تا در این مسیر بتوانم به انها خدمت کنم

مدارک اخذ شده توسط مربی


وو وی
سی فو سهیلا مظاهری

مربی بانوان